אלמנט גרפי
אלמנט גרפי

תקנון השתתפות בקורס מעשי לרופאים

 • התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום ולהשתתפות בקורס בסיס ברפואה רגנרטיבית ההרשמה וההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התקנון. הרשמה ו/או אישור התקנון מהווה ביטוי להסכמת המשתתפת לכל תנאי התקנון.

 • פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימלי של עשרה משתתפים. מספר המקומות המקסימלי בקורס המלא הכולל מפגשים מעשיים פנים אל פנים הוא חמש עשרה משתתפים. רישום לקורס הינו על בסיס בדיקת התאמה לתוכנית.

 • מועדי ושעות הקורס יפורסמו בדפי ההרשמה הרלוונטיים. אורך הקורס הוא חד יומי.

 • הקורס יועבר ע”י המנחים או מי מטעמם של המרכז וייתכנו שינויים בלוח הזמנים של הקורס או במנחים .

 • המרכז רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע”י המשתתפים.

 • בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודה על השתתפות בקורס. זכאות לתעודה מותנה בהרשמה והשתתפות בקורס בלבד, זכאות לתעודה מותנת בהשתתפות בשיעורים ובגמר תשלום.
   

רישום לקורס

 • ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

 • התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בטופס ההרשמה לקורס.

 • מחיר הקורס כולל מע”מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.
   

ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

 • משתתף אשר מבקש לבטל את השתתפות בקורס יודיע על כך למרכז בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י המרכז. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל של המרכז.

 • יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והמשתתף מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 15 לעיל.

 • מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של המרכז.

 • הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את המשתתף להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס, בניכוי דמי המקדמה בסך 1000 ש״ח בגין הוצאות הרשמה.

 • משתתף שיבטל את הרשמה לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתף בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס.

 • בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהמשתתף השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרכז, זכאי להשלמת המפגש/ים במועד אחר בהצגת אישור רפואי על מחלה/בידוד שלו או של בן משפחה גרעינית בתאריכים הרלוונטיים. המפגש/ים יושלם/ו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המרכז תוך שנה אחת לכל היותר ממועד סיום הקורס.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי משתתף והחזר כספים יבוצע ע”י המרכז בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של המשתתף, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק למשתתפת, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 • בנוסף לאמור לעיל, רשאי המרכז לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמרכז ע”י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתו של המרכז ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 • לצורך האמור בתקנון זה “מועד תחילת הלימודים בקורס” הינו מועד תחילת השיעור הראשון בקורס, גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.
   

קניין רוחני

 • יובהר, כי המרכז הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

 • אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.

 • משתתפי הקורס אשר רוצים להציג את עצמן כבוגרי הקורס רשאים לעשות כן, אך בשום אופן אינן רשאים להציג עצמן כמי שפועלים מטעם ו/או בשם ו/או בשיתוף המרכז או המנחיםאו המשתתפים בו. כמו כן הן אינן רשאים לעשות שימוש בכל סימן מסחר שבבעלות המרכז ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
   

אחריות

 • מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתם, ידיעותיהם וניסיונם של המנחים והמרכז אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

 • סיום הקורס בהצלחה אינו מקנה תעודה רשמית המוכרת ע”י מוסדות מדינת ישראל או מדינה אחרת כתעודת הסמכה לעיסוק במקצוע.

 • האחריות המקצועיות והביטוחית הישירה והבלתי ישירה בכל טיפול ו / או בכל יעוץ רפואי מכל סוג שקיים או שיהיה בעתיד בארץ ובעולם הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית של הרופא המטפל. 

פרטיות

 • המרכז , התלמידים והמשתתפים  ישמרו על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק בכפוף להוראות כל דין.

 • הודעות ועדכונים מהמרכז למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק ו/או ווצאפ ו/או כל דרך ייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפים בקורס. 

 • השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק ו/או כל דרך מדיה אחרת של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתפים ובהסכמתה לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים לכל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד המנחה בקשר לחשיפת תכנים אלו.

 • בהסכמת המשתתפים יכול המרכז או מי מטעמו  לצלם תמונות ו/או לצלם וידאו  במהלך הקורס ולהשתמש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתף שאינו מעוניין להופיע בתמונות אלו יציין זאת בפני המרכז בזמן ההרשמה.
   

הדין החל

 • הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

 • כל השתהות או הימנעות של המרכז בקיום זכות המגיעה לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

 

* הטקסט נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לכל המינים והמגדרים.

תודה ונתראה בקורס